Merits

Saniya Arora / Ankit Mahajan / Divya Merits in Msc Computer Science
Jashandeep Kaur / Bhanupriya / Rohit / Pawandep Kaur PGDCA.
Diksha Grover Nitesh Batra Class MSc Math
Rajvinder Kaur / Shailly Kumari M.Com. , Sonam Tank / Mehak Kapoor M.Com.